Korean Ordinal word as used in fractions tests. Locale: ko, Style: Verbose.

00영번째
11첫번째
22두번째
33세번째
44네번째
55다섯번째
66여섯번째
77일곱번째
88여덟번째
99아홉번째
1010열번째
1111열한번째
1212열두번째
1313열세번째
1414열네번째
1515열다섯번째
1616열여섯번째
1717열일곱번째
1818열여덟번째
1919열아홉번째
2020스무번째
2121스물한번째
2222스물두번째
2323스물세번째
2424스물네번째
2525스물다섯번째
2626스물여섯번째
2727스물일곱번째
2828스물여덟번째
2929스물아홉번째
3030서른번째
3131서른한번째
3232서른두번째
3333서른세번째
3434서른네번째
3535서른다섯번째
3636서른여섯번째
3737서른일곱번째
3838서른여덟번째
3939서른아홉번째
4040마흔번째
4141마흔한번째
4242마흔두번째
4343마흔세번째
4444마흔네번째
4545마흔다섯번째
4646마흔여섯번째
4747마흔일곱번째
4848마흔여덟번째
4949마흔아홉번째
5050쉰번째
5151쉰한번째
5252쉰두번째
5353쉰세번째
5454쉰네번째
5555쉰다섯번째
5656쉰여섯번째
5757쉰일곱번째
5858쉰여덟번째
5959쉰아홉번째
6060예순번째
6161예순한번째
6262예순두번째
6363예순세번째
6464예순네번째
6565예순다섯번째
6666예순여섯번째
6767예순일곱번째
6868예순여덟번째
6969예순아홉번째
7070일흔번째
7171일흔한번째
7272일흔두번째
7373일흔세번째
7474일흔네번째
7575일흔다섯번째
7676일흔여섯번째
7777일흔일곱번째
7878일흔여덟번째
7979일흔아홉번째
8080여든번째
8181여든한번째
8282여든두번째
8383여든세번째
8484여든네번째
8585여든다섯번째
8686여든여섯번째
8787여든일곱번째
8888여든여덟번째
8989여든아홉번째
9090아흔번째
9191아흔한번째
9292아흔두번째
9393아흔세번째
9494아흔네번째
9595아흔다섯번째
9696아흔여섯번째
9797아흔일곱번째
9898아흔여덟번째
9999아흔아홉번째
100100백번째
101101백한번째
102102백두번째
103103백세번째
104104백네번째
105105백다섯번째
106106백여섯번째
107107백일곱번째
108108백여덟번째
109109백아홉번째
110110백열번째
111200이백번째
112201이백한번째
113300삼백번째
114301삼백한번째
115400사백번째
116401사백한번째
117500오백번째
118501오백한번째
119600육백번째
120601육백한번째
121700칠백번째
122701칠백한번째
123800팔백번째
124801팔백한번째
125900구백번째
126901구백한번째
1271000천번째
1281001천한번째
1292000이천번째
1302001이천한번째
1313000삼천번째
1323001삼천한번째
1334000사천번째
1344001사천한번째
1355000오천번째
1365001오천한번째
1376000육천번째
1386001육천한번째
1397000칠천번째
1407001칠천한번째
1418000팔천번째
1428001팔천한번째
1439000구천번째
1449001구천한번째
14510000일만번째
14610001일만 한번째
14720000이만번째
14820001이만 한번째
14930000삼만번째
15030001삼만 한번째
15140000사만번째
15240001사만 한번째
15350000오만번째
15450001오만 한번째
15560000육만번째
15660001육만 한번째
15770000칠만번째
15870001칠만 한번째
15980000팔만번째
16080001팔만 한번째
16190000구만번째
16290001구만 한번째
163100000십만번째
164100001십만 한번째
165200000이십만번째
166200001이십만 한번째
1671000000백만번째
1681000001백만 한번째
1692000000이백만번째
1702000001이백만 한번째
17110000000천만번째
17210000001천만 한번째
17320000000이천만번째
17420000001이천만 한번째
175100000000일억번째
176100000001일억 한번째
177200000000이억번째
178200000001이억 한번째
1791000000000십억번째
1801000000001십억 한번째
1812000000000이십억번째
1822000000001이십억 한번째
18310000000000백억번째
18410000000001백억 한번째
18520000000000이백억번째
18620000000001이백억 한번째
187100000000000천억번째
188100000000001천억 한번째
189200000000000이천억번째
190200000000001이천억 한번째
1911000000000000일조번째
1921000000000001일조 한번째
1932000000000000이조번째
1942000000000001이조 한번째
19510000000000000십조번째
19610000000000001십조 한번째
19720000000000000이십조번째
19820000000000001이십조 한번째
199100000000000000백조번째
200100000000000001백조 한번째
201200000000000000이백조번째
202200000000000001이백조 한번째
2031000000000000000천조번째
2041000000000000001천조 한번째
2052000000000000000이천조번째
2062000000000000001이천조 한번째
20710000000000000000일경번째
20810000000000000000일경번째
20920000000000000000이경번째
21020000000000000000이경번째

Korean Number word tests. Locale: ko, Style: Verbose.

00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111십일
1212십이
1313십삼
1414십사
1515십오
1616십육
1717십칠
1818십팔
1919십구
2020이십
2121이십일
2222이십이
2323이십삼
2424이십사
2525이십오
2626이십육
2727이십칠
2828이십팔
2929이십구
3030삼십
3131삼십일
3232삼십이
3333삼십삼
3434삼십사
3535삼십오
3636삼십육
3737삼십칠
3838삼십팔
3939삼십구
4040사십
4141사십일
4242사십이
4343사십삼
4444사십사
4545사십오
4646사십육
4747사십칠
4848사십팔
4949사십구
5050오십
5151오십일
5252오십이
5353오십삼
5454오십사
5555오십오
5656오십육
5757오십칠
5858오십팔
5959오십구
6060육십
6161육십일
6262육십이
6363육십삼
6464육십사
6565육십오
6666육십육
6767육십칠
6868육십팔
6969육십구
7070칠십
7171칠십일
7272칠십이
7373칠십삼
7474칠십사
7575칠십오
7676칠십육
7777칠십칠
7878칠십팔
7979칠십구
8080팔십
8181팔십일
8282팔십이
8383팔십삼
8484팔십사
8585팔십오
8686팔십육
8787팔십칠
8888팔십팔
8989팔십구
9090구십
9191구십일
9292구십이
9393구십삼
9494구십사
9595구십오
9696구십육
9797구십칠
9898구십팔
9999구십구
100100
101101백일
102102백이
103103백삼
104104백사
105105백오
106106백육
107107백칠
108108백팔
109109백구
110110백십
111200이백
112201이백일
113300삼백
114301삼백일
115400사백
116401사백일
117500오백
118501오백일
119600육백
120601육백일
121700칠백
122701칠백일
123800팔백
124801팔백일
125900구백
126901구백일
1271000
1281001천일
1292000이천
1302001이천일
1313000삼천
1323001삼천일
1334000사천
1344001사천일
1355000오천
1365001오천일
1376000육천
1386001육천일
1397000칠천
1407001칠천일
1418000팔천
1428001팔천일
1439000구천
1449001구천일
14510000일만
14610001일만 일
14720000이만
14820001이만 일
14930000삼만
15030001삼만 일
15140000사만
15240001사만 일
15350000오만
15450001오만 일
15560000육만
15660001육만 일
15770000칠만
15870001칠만 일
15980000팔만
16080001팔만 일
16190000구만
16290001구만 일
163100000십만
164100001십만 일
165200000이십만
166200001이십만 일
1671000000백만
1681000001백만 일
1692000000이백만
1702000001이백만 일
17110000000천만
17210000001천만 일
17320000000이천만
17420000001이천만 일
175100000000일억
176100000001일억 일
177200000000이억
178200000001이억 일
1791000000000십억
1801000000001십억 일
1812000000000이십억
1822000000001이십억 일
18310000000000백억
18410000000001백억 일
18520000000000이백억
18620000000001이백억 일
187100000000000천억
188100000000001천억 일
189200000000000이천억
190200000000001이천억 일
1911000000000000일조
1921000000000001일조 일
1932000000000000이조
1942000000000001이조 일
19510000000000000십조
19610000000000001십조 일
19720000000000000이십조
19820000000000001이십조 일
199100000000000000백조
200100000000000001백조 일
201200000000000000이백조
202200000000000001이백조 일
2031000000000000000천조
2041000000000000001천조 일
2052000000000000000이천조
2062000000000000001이천조 일
20710000000000000000일경
20810000000000000000일경
20920000000000000000이경
21020000000000000000이경

Korean numeric ordinal tests. Locale: ko, Style: Verbose.

00영번째
11첫번째
22두번째
33세번째
44네번째
55다섯번째
66여섯번째
77일곱번째
88여덟번째
99아홉번째
1010열번째
1111열한번째
1212열두번째
1313열세번째
1414열네번째
1515열다섯번째
1616열여섯번째
1717열일곱번째
1818열여덟번째
1919열아홉번째
2020스무번째
2121스물한번째
2222스물두번째
2323스물세번째
2424스물네번째
2525스물다섯번째
2626스물여섯번째
2727스물일곱번째
2828스물여덟번째
2929스물아홉번째
3030서른번째
3131서른한번째
3232서른두번째
3333서른세번째
3434서른네번째
3535서른다섯번째
3636서른여섯번째
3737서른일곱번째
3838서른여덟번째
3939서른아홉번째
4040마흔번째
4141마흔한번째
4242마흔두번째
4343마흔세번째
4444마흔네번째
4545마흔다섯번째
4646마흔여섯번째
4747마흔일곱번째
4848마흔여덟번째
4949마흔아홉번째
5050쉰번째
5151쉰한번째
5252쉰두번째
5353쉰세번째
5454쉰네번째
5555쉰다섯번째
5656쉰여섯번째
5757쉰일곱번째
5858쉰여덟번째
5959쉰아홉번째
6060예순번째
6161예순한번째
6262예순두번째
6363예순세번째
6464예순네번째
6565예순다섯번째
6666예순여섯번째
6767예순일곱번째
6868예순여덟번째
6969예순아홉번째
7070일흔번째
7171일흔한번째
7272일흔두번째
7373일흔세번째
7474일흔네번째
7575일흔다섯번째
7676일흔여섯번째
7777일흔일곱번째
7878일흔여덟번째
7979일흔아홉번째
8080여든번째
8181여든한번째
8282여든두번째
8383여든세번째
8484여든네번째
8585여든다섯번째
8686여든여섯번째
8787여든일곱번째
8888여든여덟번째
8989여든아홉번째
9090아흔번째
9191아흔한번째
9292아흔두번째
9393아흔세번째
9494아흔네번째
9595아흔다섯번째
9696아흔여섯번째
9797아흔일곱번째
9898아흔여덟번째
9999아흔아홉번째
100100백번째
101101백한번째
102102백두번째
103103백세번째
104104백네번째
105105백다섯번째
106106백여섯번째
107107백일곱번째
108108백여덟번째
109109백아홉번째
110110백열번째
111200이백번째
112201이백한번째
113300삼백번째
114301삼백한번째
115400사백번째
116401사백한번째
117500오백번째
118501오백한번째
119600육백번째
120601육백한번째
121700칠백번째
122701칠백한번째
123800팔백번째
124801팔백한번째
125900구백번째
126901구백한번째
1271000천번째
1281001천한번째
1292000이천번째
1302001이천한번째
1313000삼천번째
1323001삼천한번째
1334000사천번째
1344001사천한번째
1355000오천번째
1365001오천한번째
1376000육천번째
1386001육천한번째
1397000칠천번째
1407001칠천한번째
1418000팔천번째
1428001팔천한번째
1439000구천번째
1449001구천한번째
14510000일만번째
14610001일만 한번째
14720000이만번째
14820001이만 한번째
14930000삼만번째
15030001삼만 한번째
15140000사만번째
15240001사만 한번째
15350000오만번째
15450001오만 한번째
15560000육만번째
15660001육만 한번째
15770000칠만번째
15870001칠만 한번째
15980000팔만번째
16080001팔만 한번째
16190000구만번째
16290001구만 한번째
163100000십만번째
164100001십만 한번째
165200000이십만번째
166200001이십만 한번째
1671000000백만번째
1681000001백만 한번째
1692000000이백만번째
1702000001이백만 한번째
17110000000천만번째
17210000001천만 한번째
17320000000이천만번째
17420000001이천만 한번째
175100000000일억번째
176100000001일억 한번째
177200000000이억번째
178200000001이억 한번째
1791000000000십억번째
1801000000001십억 한번째
1812000000000이십억번째
1822000000001이십억 한번째
18310000000000백억번째
18410000000001백억 한번째
18520000000000이백억번째
18620000000001이백억 한번째
187100000000000천억번째
188100000000001천억 한번째
189200000000000이천억번째
190200000000001이천억 한번째
1911000000000000일조번째
1921000000000001일조 한번째
1932000000000000이조번째
1942000000000001이조 한번째
19510000000000000십조번째
19610000000000001십조 한번째
19720000000000000이십조번째
19820000000000001이십조 한번째
199100000000000000백조번째
200100000000000001백조 한번째
201200000000000000이백조번째
202200000000000001이백조 한번째
2031000000000000000천조번째
2041000000000000001천조 한번째
2052000000000000000이천조번째
2062000000000000001이천조 한번째
20710000000000000000일경번째
20810000000000000000일경번째
20920000000000000000이경번째
21020000000000000000이경번째

Korean Ordinal word tests. Locale: ko, Style: Verbose.

00
11
22
33
44
55다섯
66여섯
77일곱
88여덟
99아홉
1010
1111열한
1212열두
1313열세
1414열네
1515열다섯
1616열여섯
1717열일곱
1818열여덟
1919열아홉
2020스무
2121스물한
2222스물두
2323스물세
2424스물네
2525스물다섯
2626스물여섯
2727스물일곱
2828스물여덟
2929스물아홉
3030서른
3131서른한
3232서른두
3333서른세
3434서른네
3535서른다섯
3636서른여섯
3737서른일곱
3838서른여덟
3939서른아홉
4040마흔
4141마흔한
4242마흔두
4343마흔세
4444마흔네
4545마흔다섯
4646마흔여섯
4747마흔일곱
4848마흔여덟
4949마흔아홉
5050
5151쉰한
5252쉰두
5353쉰세
5454쉰네
5555쉰다섯
5656쉰여섯
5757쉰일곱
5858쉰여덟
5959쉰아홉
6060예순
6161예순한
6262예순두
6363예순세
6464예순네
6565예순다섯
6666예순여섯
6767예순일곱
6868예순여덟
6969예순아홉
7070일흔
7171일흔한
7272일흔두
7373일흔세
7474일흔네
7575일흔다섯
7676일흔여섯
7777일흔일곱
7878일흔여덟
7979일흔아홉
8080여든
8181여든한
8282여든두
8383여든세
8484여든네
8585여든다섯
8686여든여섯
8787여든일곱
8888여든여덟
8989여든아홉
9090아흔
9191아흔한
9292아흔두
9393아흔세
9494아흔네
9595아흔다섯
9696아흔여섯
9797아흔일곱
9898아흔여덟
9999아흔아홉
100100
101101백한
102102백두
103103백세
104104백네
105105백다섯
106106백여섯
107107백일곱
108108백여덟
109109백아홉
110110백열
111200이백
112201이백한
113300삼백
114301삼백한
115400사백
116401사백한
117500오백
118501오백한
119600육백
120601육백한
121700칠백
122701칠백한
123800팔백
124801팔백한
125900구백
126901구백한
1271000
1281001천한
1292000이천
1302001이천한
1313000삼천
1323001삼천한
1334000사천
1344001사천한
1355000오천
1365001오천한
1376000육천
1386001육천한
1397000칠천
1407001칠천한
1418000팔천
1428001팔천한
1439000구천
1449001구천한
14510000일만
14610001일만 한
14720000이만
14820001이만 한
14930000삼만
15030001삼만 한
15140000사만
15240001사만 한
15350000오만
15450001오만 한
15560000육만
15660001육만 한
15770000칠만
15870001칠만 한
15980000팔만
16080001팔만 한
16190000구만
16290001구만 한
163100000십만
164100001십만 한
165200000이십만
166200001이십만 한
1671000000백만
1681000001백만 한
1692000000이백만
1702000001이백만 한
17110000000천만
17210000001천만 한
17320000000이천만
17420000001이천만 한
175100000000일억
176100000001일억 한
177200000000이억
178200000001이억 한
1791000000000십억
1801000000001십억 한
1812000000000이십억
1822000000001이십억 한
18310000000000백억
18410000000001백억 한
18520000000000이백억
18620000000001이백억 한
187100000000000천억
188100000000001천억 한
189200000000000이천억
190200000000001이천억 한
1911000000000000일조
1921000000000001일조 한
1932000000000000이조
1942000000000001이조 한
19510000000000000십조
19610000000000001십조 한
19720000000000000이십조
19820000000000001이십조 한
199100000000000000백조
200100000000000001백조 한
201200000000000000이백조
202200000000000001이백조 한
2031000000000000000천조
2041000000000000001천조 한
2052000000000000000이천조
2062000000000000001이천조 한
20710000000000000000일경
20810000000000000000일경
20920000000000000000이경
21020000000000000000이경