Catalan Mathspeak Summary tests. Locale: ca, Style: Verbose.

0a+bsum with 2 summandssuma amb 2 sumands
1xsigma summationsumatori
2xybinomialbinomi
3y0y2case statement with 2 casesdeclaració de cas amb 2 casos
4ab1st Column in table1a columna en taula
5b1a1+b2a2+b3a3+continued fractionfracció contínua
6abcd2 dimensional determinantdeterminant de dimensió 2
71xfractionfracció
8sinfunctional expressionexpressió funcional
9aidentifieridentificador
10a/bdivision with 2 elementsdivisió amb 2 elements
11E·dlintegralintegral
12limlimit functionfunció de límit
13a1st Row in multiple lines1a fila en línies múltiples
14abcdef3 by 2 matrix3 per 2 matriu
15123mixed numbernombre mixt
16a*bproduct with 2 factorsproducte amb 2 factors
17a=bbrelation sequence with 3 elementsseqüència de relació amb 3 elements
18123456numbernombre
19a,b,ccomma separated list of length 3llista separada per comes de longitud 3
20a=bequalityigualtat
21a=b=bequality sequence with 3 elementsseqüència de igualtat amb 3 elements
22x3root of index 3arrel de l'índex 3
23x4+x3nested root of index 3arrel jerarquitzada de l'índex 3
24ab1st Row in table with 2 columns1a fila en taula amb 2 columnes
25ab2 dimensional row vectorvector fila de dimensió 2
262square rootarrel quadrada
2722nested square rootarrel quadrada jerarquitzada
28abcd2 dimensional square matrixmatriu quadrada de dimensió 2
29absubscriptsubíndex
30acbpower with subscriptpotència amb subíndex
31abpowerpotència
32abcdtable with 2 rows and 2 columnstaula amb 2 files i 2 columnes
33a b ctexttext
34a++bsum with variable number of summandssuma amb nombre variable de sumands
35{abcase statement with variable number of casesdeclaració de cas amb nombre variable de casos
36|abecdf|n dimensional determinantdeterminant de dimensió n
37(abecdf)n by m dimensional matrixmatriu de dimensió n per m
38a**bproduct with variable number of factorsproducte amb una quantitat variable de factors
39a=brelation sequence with variable number of elementsseqüència de relació amb nombre variable d'elements
40a,,bcomma separated list of variable lengthllista separada per comes de longitud variable
41a==bequality sequence with variable number of elementsseqüència de igualtat amb una quantitat variable d'elements
42acdn dimensional vectorvector de dimensió n
43ace3 dimensional vectorvector de dimensió 3
44a--bsubtraction with variable number of elementsresta amb una quantitat variable d'elements
45abcproduct with 3 factorsproducte amb 3 factors
46abproduct with variable number of factorsproducte amb una quantitat variable de factors
47abarrow sequence with variable number of elementsseqüència de fletxa amb una quantitat variable d'elements
48acbarrowfletxa
49abn dimensional row vectorvector fila de dimensió n

Catalan Mathspeak Summary tests. Locale: ca, Style: Brief.

0a+bsumsuma
1xsigma summationsumatori
2xybinomialbinomi
3y0y2case statementdeclaració de cas
4ab1st Column in table1a columna en taula
5b1a1+b2a2+b3a3+continued fracfrac contínua
6abcddeterminantdeterminant
71xfracfrac
8sinfunctionfunció
9aidentifieridentificador
10a/bdivisiondivisió
11E·dlintegralintegral
12limlimlímit
13a1st Row in multiple lines1a fila en línies múltiples
14abcdefmatrixmatriu
15123mixed numbernombre mixt
16a*bproductproducte
17a=bbrelation sequenceseqüència de relació
18123456numbernombre
19a,b,ccomma separated listllista separada per comes
20a=bequalityigualtat
21a=b=bequality sequenceseqüència de igualtat
22x3rootarrel
23x4+x3nested rootarrel jerarquitzada
24ab1st Row in table with 2 columns1a fila en taula amb 2 columnes
25abrow vectorvector fila
262square rootarrel quadrada
2722nested square rootarrel quadrada jerarquitzada
28abcdsquare matrixmatriu quadrada
29absubscriptsubíndex
30acbpower with subscriptpotència amb subíndex
31abpowerpotència
32abcdtable with 2 rows and 2 columnstaula amb 2 files i 2 columnes
33a b ctexttext
34a++bsumsuma
35{abcase statementdeclaració de cas
36|abecdf|determinantdeterminant
37(abecdf)square matrixmatriu quadrada
38a**bproductproducte
39a=brelation sequenceseqüència de relació
40a,,bcomma separated listllista separada per comes
41a==bequality sequenceseqüència de igualtat
42acdvectorvector
43acevectorvector
44a--bsubtractionresta
45abcproductproducte

Catalan Mathspeak Summary tests. Locale: ca, Style: Superbrief.

0a+bsumsuma
1xsigma summationsumatori
2xybinomialbinomi
3y0y2case statementdeclaració de cas
4ab1st Column in table1a columna en taula
5b1a1+b2a2+b3a3+continued fracfrac contínua
6abcddeterminantdeterminant
71xfracfrac
8sinfunctionfunció
9aidentifieridentificador
10a/bdivisiondivisió
11E·dlintegralintegral
12limlimlímit
13a1st Row in multiple lines1a fila en línies múltiples
14abcdefmatrixmatriu
15123mixed numbernombre mixt
16a*bproductproducte
17a=bbrelation sequenceseqüència de relació
18123456numbernombre
19a,b,ccomma separated listllista separada per comes
20a=bequalityigualtat
21a=b=bequality sequenceseqüència de igualtat
22x3rootarrel
23x4+x3nested rootarrel jerarquitzada
24ab1st Row in table with 2 columns1a fila en taula amb 2 columnes
25abrow vectorvector fila
262square rootarrel quadrada
2722nested square rootarrel quadrada jerarquitzada
28abcdsquare matrixmatriu quadrada
29absubscriptsubíndex
30acbpower with subscriptpotència amb subíndex
31abpowerpotència
32abcdtable with 2 rows and 2 columnstaula amb 2 files i 2 columnes
33a b ctexttext
34a++bsumsuma
35{abcase statementdeclaració de cas
36|abecdf|determinantdeterminant
37(abecdf)square matrixmatriu quadrada
38a**bproductproducte
39a=brelation sequenceseqüència de relació
40a,,bcomma separated listllista separada per comes
41a==bequality sequenceseqüència de igualtat
42acdvectorvector
43acevectorvector
44a--bsubtractionresta
45abcproductproducte